Saturday 27-01-2018 3:48:04 PM

निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

अक्षर आकार

Current Size: 100%

भाषा

शब्दशोध

महिला व बाल विकास विभाग

महिला व बाल विकास विभाग

महाराष्ट्र शासन

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

संपर्क साधा

अ.क्र पदनाम दूरध्वनी विस्तारक्रमांक
1 सचिव (o)22027050 3922
2 सचिव यांच्या वरिष्ठ स्वीय सहायक (o)22027050 3923
3 सचिव यांच्या कनिष्ठ स्वीय सहायक (o)22027050 3923
4 सह सचिव तथा वेब इन्फॉर्मशन मॅनेजर (o)22814906 3782
5 सह सचिव यांचे स्वीय सहायक (o)22814906 4141
6 उप सचिव (o)22882092 4142
7 उप सचिव यांचे स्वीय सहायक (o)22882092 4142
8 कक्ष अधिकारी कार्यासन -1 (o)22824966 4140
9 कक्ष अधिकारी कार्यासन-2 (o)22824966 4140
10 कक्ष अधिकारी कार्यासन-3 (o)22880311 4140
11 कक्ष अधिकारी कार्यासन-4 (o)22880311 3924
12 कक्ष अधिकारी कार्यासन-5 (o)22880311 3924
13 अवर सचिव कार्यासन-6 (o)22880311 3924
14 अवर सचिव कार्यासन-7 (o)22880311 3924
15 कक्ष अधिकारी कार्यासन-7-अ (o)22794261 4261
16 अवर सचिव कार्यासन-8 (o)22824966 4141
17 कक्ष अधिकारी कार्यासन-9 (o)22880311 3924
18 कक्ष अधिकारी कार्यासन-10 (o)22824966 4140
19 कक्ष अधिकारी कार्यासन-11 (o) 22824966 4260
20 लेखाअधिकारी का-11 (o) 2288 0311 4260
21 कक्ष अधिकारीकार्यासन-मकक (o) 2288 0311 4140