Saturday 27-01-2018 3:48:04 PM

निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

अक्षर आकार

Current Size: 100%

भाषा

शब्दशोध

महिला व बाल विकास विभाग

महिला व बाल विकास विभाग

महाराष्ट्र शासन

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

बातम्या, सूचना आणि निविदा

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड तारीख आकार
1 बाल न्याय मंडळ सदस्य पदासाठी नामांकने मागविण्याबाबत PDF iconबाल न्याय मंडळ सदस्य पदासाठी नामांकने मागविण्याबाबत (मराठी) 19-02-2019 1.57 MB
2 महाराष्ट्र राज्यात चालविण्यात येणा-या सिवच पाळणाघराांसाठी कायववियमािली/कायवपध्दती PDF iconमहाराष्ट्र राज्यात चालविण्यात येणा-या सिवच पाळणाघराांसाठी कायववियमािली/कायवपध्दती (मराठी,इंग्रजी) 19-01-2019 592.59 KB
3 बाळ न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) आधिनियम २०१५ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राचे आनलाईन अर्ज सादर कारणेसाठीची जाहिरात आणि आनलाईनचा अर्ज शासॅनाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत PDF iconबाळ न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) आधिनियम २०१५ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राचे आनलाईन अर्ज सादर कारणेसाठीची जाहिरात आणि आनलाईनचा अर्ज शासॅनाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत (मराठी) 14-11-2018 499.42 KB
4 ऑनलाईन आणि ऑफलाइन सीसीआय नोंदणी संस्था वार तपासणी पत्र 08-08-2018
5 स्वाधार योजनेचे अनुपालन PDF iconस्वाधार योजनेचे अनुपालन (मराठी) 02-08-2018 403.89 KB
6 उज्ज्वला योजनेचे अनुपालन PDF iconउज्ज्वला योजनेचे अनुपालन (मराठी) 02-08-2018 159.65 KB
7 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 च्या अनुषंगाने बालकांची काळजी घेणा-या संस्थांकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी करावयाच्या Online अर्जाबाबतचे परिपत्रक दि. 8.5.2018 PDF iconबाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 च्या अनुषंगाने बालकांची काळजी घेणा-या संस्थांकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी करावयाच्या Online अर्जाबाबतचे परिपत्रक दि. 8.5.2018 (मराठी) 14-05-2018 3.05 MB
8 जाहिरात - बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थाकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणेस्तव जाहिरात व त्यासाठी करावयाचा अर्ज.. PDF iconजाहिरात - बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थाकरिता नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणेस्तव जाहिरात व त्यासाठी करावयाचा अर्ज.. (मराठी) 03-05-2018 605.37 KB
9 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गजर असलेल्या किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालक 03-05-2018
10 बाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण ) नियम, २०१८ PDF iconबाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण ) नियम, २०१८ (मराठी) 26-03-2018 6.51 MB
11 बाल धोरण २०१४ PDF iconबाल धोरण २०१४ (मराठी) 17-02-2018 6.22 MB
12 बाळ संजीवनी PDF iconबाळ संजीवनी (इंग्रजी) 08-02-2018 15.33 MB
13 लग्नविषयी संकेतस्थळाच्या कार्यामध्ये सल्ला PDF iconलग्नविषयी संकेतस्थळाच्या कार्यामध्ये सल्ला (इंग्रजी) 13-07-2016 1.41 MB
14 पात्र आणि अपात्र सूची PDF iconपात्र आणि अपात्र सूची (इंग्रजी) 28-06-2016 891.17 KB
15 एक बालगृह दत्तक घेणे PDF iconएक बालगृह दत्तक घेणे (इंग्रजी) 28-06-2016 9.23 MB