Saturday 27-01-2018 3:48:04 PM

निळी थीम हिरवी थीम केशरी थीम | मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता

अक्षर आकार

Current Size: 100%

भाषा

शब्दशोध

महिला व बाल विकास विभाग

महिला व बाल विकास विभाग

महाराष्ट्र शासन

भारत सरकारचे अधिकृत पोर्टल

धोरणे

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड आकार
बाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण ) नियम, २०१८ PDF icon बाल न्याय ( मुलांची काळजी व सरंक्षण ) नियम, २०१८ ( मराठी ) 6.51 MB
बाल धोरण २०१४ PDF icon बाल धोरण २०१४ ( मराठी ) 6.22 MB
3 बाळ संजीवनी PDF icon बाळ संजीवनी ( इंग्रजी ) 15.33 MB
महाराष्ट्राचे महिला धोरण PDF icon महाराष्ट्राचे महिला धोरण ( मराठी ) 2.85 MB
कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी धोरण PDF icon कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी धोरण ( मराठी ) 531.99 KB
राष्ट्रीय महिला धोरण मसुदा २०१६ PDF icon राष्ट्रीय महिला धोरण मसुदा २०१६ ( इंग्रजी ) 175.42 KB
राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरण २००१ PDF icon राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरण २००१ ( इंग्रजी ) 121.47 KB
राष्ट्रीय बाल धोरण २०१३ PDF icon राष्ट्रीय बाल धोरण २०१३ ( इंग्रजी ) 175.42 KB
राष्ट्रीय पोषण धोरण PDF icon राष्ट्रीय पोषण धोरण ( इंग्रजी ) 8.24 MB
१० महाराष्ट्र राज्यात माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची अंमलबजावणी करणे PDF icon महाराष्ट्र राज्यात माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची अंमलबजावणी करणे ( मराठी ) 330.25 KB
११ बलात्कार पिडीत, लैंगिक शोषण पिडीत बालक आणि हल्ला पिडीतांकरिता मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करणे PDF icon बलात्कार पिडीत, लैंगिक शोषण पिडीत बालक आणि हल्ला पिडीतांकरिता मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करणे ( मराठी ) 215.55 KB
१२ महाराष्ट्र राज्यात बेटी बचाव बेटी पढाओ योजनेची अंमलबजावणी करणे PDF icon महाराष्ट्र राज्यात बेटी बचाव बेटी पढाओ योजनेची अंमलबजावणी करणे ( मराठी ) 1.99 MB